Language
Avaleht Kodanikule Ettevõtjale Külalisele Kontaktid Sisukord
Kuressaare
Linna tutvustus
Linnavolikogu KONTAKT
Linnavalitsus KONTAKT
Viimati lisatud
Ettepanekud
Kuressaare Sõnumid
Operatiivnumbrid
Teenused
Pildigaleriid
Linn tunnustab
Vabad töökohad
Kaardid
Sümboolika
Linna valimiskomisjon
Saaremaa valla valimiskomisjon
Arveldusarved
Dokumentide blanketid
Õigusaktid
Dokumendiregister
spacer
spacer

Taotleda saab restaureerimis- ja remonditoetust

spacer
spacer

Restaureerimis- ja remonditoetuse eesmärk on aidata kaasa Kuressaare linna arhitektuuripärandi, Kuressaare vanalinna linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud piirkondade säilitamisele ja kaitsmisele. Linna 2017. aasta eelarves on toetuseks 20 000 eurot ja taotlusi oodatakse 1. detsembrini.

Taotluse vorm

Toetuse määramise sisu

1) Eelistatult toetatakse ehitiste avariilise olukorra likvideerimist, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded jne) ja/või avatäidete (uksed, aknad, luugid jne) restaureerimist ning selleks vajaliku projektdokumentatsiooni koostamist. Ehitiseks käesoleva määruse mõistes on vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuv või arhitektuuriväärtuslik ja kaitse all olev hoone või rajatis (edaspidi: ehitis).
2) Toetusega soodustatakse konkreetse töö teostamist kuni 50 % ulatuses, mis on suunatud ehitise arhitektuuriväärtuse säilitamisele või taastamisele.

Toetuse taotlemine

1) Toetust võivad taotleda isikud, v.a kasumit taotlevad juriidilise isikud, kelle omandis või valduses on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal või selle kaitsevööndis asuvad või linnas asuvad arhitektuuriväärtuslikud ja kaitse all olevad ehitised.
2) Toetuse taotlemise aluseks on taotluse vorm, mida võib Kuressaare Linnavalitsusele esitada 1. detsembrini. Esitatud taotluste läbivaatamine ja komisjoniline hindamine toimub 2 korda aastas (juuli, detsember).

Toetuse taotluse menetlemine

1) Komisjon esitab kõik taotlused koos omapoolsete ettepanekutega ning vajadusel ekspertarvamustega Kuressaare Linnavalitsusele toetuse määramiseks.
2) Juhul, kui taotlustes esitatud kogusumma ületab linna eelarvesse planeeritud restaureerimis- ja remonditoetusteks määratud summa, on komisjonil õigus taotletud summat vähendada.
3) Taotlus jäetakse arvestamata järgmistel juhtudel:
• kui taotleja ei ole esitanud kõiki käesolevas määruses ettenähtud andmeid või dokumente;
• taotlejale on antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, kuid taotleja ei ole puudusi tähtajaks kõrvaldanud;
• kui taotleja on esitanud ebaõigeid andmeid.
4) Komisjonil on õigus igal ajal nõuda toetuse saajalt lisainformatsiooni ja täiendavaid dokumente restaureerimistööde teostamise kohta.

Toetuse määramine ja väljamaksmine

1) Toetus määratakse linnavalitsuse korraldusega pärast tööde ülevaatamist komisjoni ettepaneku alusel hiljemalt ühe kuu jooksul (juuli-august ja detsember).
2) Toetuse saajad avalikustatakse linnavalitsuse veebilehel.
3) Toetus jäetakse välja maksmata järgmistel juhtudel:
• kui ehitustööd ei ole kvaliteetsed või ei vasta projektile;
• kui taotlejal on sissenõutavad võlgnevused Kuressaare linna ees


     Viimati muudetud: 12:51 17.03.2017
spacer
spacer
spacer